logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
Det är en speciell tid just nu, med många förändringar och annorlunda förhållningssätt. Vi följer noga utvecklingen och de rekommendationer som regering och folkhälsomyndigheten ger. Vi är i fortsatt full drift med många projekt och leveranser, där vi upprätthåller våra åtganden med högsta kvalitet!

Det blev inga bergdagar i år, men i detta nyhetsbrev får ni en möjlighet att lyssna på några av våra tänkta presentationer. Vi uppmärksammar också tidigare konferenser och publikationer. Avslutningsvis vill vi önska alla kunder och era familjer och närmaste god hälsa i dessa utmanade tider, och naturligtvis en Glad Påsk!

These are special times, with many changes and a new view on life and society. We are closely monitoring the situation and follow the rules and recommendations imposed by the government and the public health authorities. We remain operational with many projects and deliverables, where we uphold our commitments with the highest quality!

The rock engineering days in Stockholm were canceled this year, but in this newsletter we give you the opportunity to listen to some of our planned presentations. We also highlight previous conferences and publications during the last few years. Finally, we would like to wish all our clients and your families good health in these challenging times! We would also like to wish all of you a Happy Easter!


Happy Easter!
Catrin, Sebastian, Linda, Jessa, Henrik, Joel, Mikael, Bruno, Jennifer, Fredrik, Jonny

Bergdagarna 2020

Tidigare konferenser
BERGDAGARNA DIGITALT / ROCK ENGINEERING IN DIGITAL FORMAT "TOPPLISTA" TIDIGARE KONFERENSER / "BEST-OF" EARLIER CONFERENCES
Nu ger vi er chansen att lyssna på ett urval av de presentationer som vi planerade att hålla på årets Bergmekanikdag. Håll till godo!

Raiseborrning i svåra bergförhållanden
Ökande brytningsdjup i kombination med varierande bergförhållanden medför svårigheter vid raiseborrning av
schakt. Itasca har på uppdrag av Boliden genomfört en praktikfalls- och litteraturstudie där alternativa sätt att driva
och förstärka raiseborrade schakt utvärderats.
Se presentationen >>

Bergmekanik för djupförvar Rönnskär
Itasca har ansvarat för de bergmekaniska analyserna för Bolidens djupförvar för processavfal vid kopparsmältverket Rönnnskär. I denna presentation berättar vi om de analyser
som gjorts för att säkra förvarets funktion i både kort och långt (3000 år) tidsperspektiv.
Se presentationen >>
Vi passar på att ge er några höjdpunkter från tidigare konferenser där Itasca deltagit och presenterat!
Fler artiklar hittar ni här >>

Släntstabilitet i dagbrott
Från 2018 års "Slope Stability Symposium" ger vi er vår presentation om analyser av storskalig släntstabilitet i Aitik. Samma år presenterade vi också vårt arbete med analyser för strategisk plan i Kevitsa dagbrott.

Tunneldrivning och förstärkning
På Ground Support 2016 presenterade vi vårt forskningsarbete kring tunneldrivning i heterogena förhållanden. Vi presenterade även detta arbete på Bergmekanikdagen 2017.

Spänningar och gruvdesign
Vi har under flera år jobbat nära med LKAB vilket bl.a. resulterade i två artiklar till Design Methods in Underground Mining 2015 samt Rock Stress 2016.
Here is chance to listen to a selection of the presentations
that we had planned to hold during this years "Swedish Rock Mechanics Day" in Stockholm - but only in Swedish this time!

Raiseboring in difficult rock conditions
Increasing mining depths in combination with varying rock conditions lead to difficulties in raise boring of shafts. Itasca
has conducted a literature and case studies in which alternative methods of excavating and reinforcing raise-bored shafts have been evaluated.
See the presentation (in Swedish) >>

Rock mechanics for a deep repository at Rönnskär
Itasca has conducted all rock mechanics analyses for the Boliden deep respository for process waste at the copper smelter Rönnskär. In this presentation, we showcase the analyses performed to secure both the short- and long-term (3000 years) function of the repository.
See the presentation (in Swedish)>>
We take the opportunity to highlight some of our previous conference presentations by Itascans from Sweden!
You can find more papers here >>

Open pit slope stability
From the 2018 Slope Stability Symposium comes this presentation on analyses of large-scale slope stability at Aitik. During 2018 we also presented our work with analyses for the strategic plan for the Kevitsa open pit.

Tunneling and reinforcement
At Ground Support 2016, we showcased our reserach work on tunneling in heterogeneous conditions. We also presented this work at the Swedish Rock Mechanics Day 2017.

Stress and mine design
We have worked closely with LKAB over several years, which among other things resulted in two papers to Design Methods in Underground Mining 2015 and Rock Stress 2016.
Kaunis
FLAC/Slope & 3DEC V7

PROJEKT / PROJECTS PROGRAMVARA / SOFTWARE
Kärnkartering och dagbrottsdesign
Kaunis Iron AB har åter startat dagbrottsbrytning i Pajala, och Itasca har förmånen att få vara med på resan! Vi arbetar för närvarande med kärnkartering och datainsamling som en del
i att ta fram designkriterier för fortsatt dagbrottsbrytning.
Läs mer här >>

Bästa examensarbete - Bergforsk
Bergforsk delar ut stipendium till bästa examensarbete inom bergvetenskaperna varje år. Vi är stolta att kunna meddela att årets stipendium för bästa examensarbete har gått till Jennifer Hellberg på Itasca! Jennifers examensarbete har titeln "Analys av deformationsutveckling under framdrift av tunnlar" och finns tillgängligt för nedladdning här. Ett stort grattis till Jennifer!
FLAC/Slope nu som "freeware"!
Nu släpper vi FLAC/Slope (version 8.1) för gratis nedladdning! FLAC/Slope är den specialanpassade versionen av FLAC för analyser av släntstabilitet.
Läs mer om FLAC/Slope här >>
Ladda ned FLAC/Slope >>

3DEC Version 7.0 pre-release
Nu kommer nästa version av 3DEC> - version 7.0 finns nu tillgänglig som pre-release. Bland nyheterna finns flera verktyg för att bygga modeller snabbare, fler strukturelement, nya sprickmodeller och full Python-integrering.
Läs mer om 3DEC version 7.0 här >>
Kontakta oss för prisuppgift!
Core logging and slope design
Kaunis Iron AB has re-started open pit mining in Pajala, and Itasca has the privilige to be part of the journey! We are now working with core logging and data collection as part of developing desigh criteria for continued open pit mining.
Read more here >>

Best MSc thesis - Bergforsk
Bergforsk is awarding a scholarship for the best MSc thesis within rock engineering sciences each year. We are proud to
announce that this year, Jennifer Hellberg at Itasca, was given the price for best MSc thesis! Jennifer's thesis has the title "Analysis of development of deformations during tunneling"
and is available for downloading here. Our sincere congratulations to Jennifer!
FLAC/Slope now available as freeware!
We are now releasing FLAC/Slope (version 8.1) for free downloading. FLAC/Slope is the specialized version of FLAC
for slope stability analysis.
Read more about FLAC/Slope here >>
Download FLAC/Slope >>

3DEC Version 7.0 pre-release
The new version of 3DEC is now available as pre-release. New features include new model building tools, new structural elements, new joint contact models, and fully integrated Python for scripting.
Read more about 3DEC version 7.0 here >>
Contact us for a quote!
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Edelbro, C., R. Brummer, M. Pierce, D. Sandström & J. Sjöberg. (2020) "Raiseborrning i svåra bergförhållanden", Bergmekanikdagen 2020 (in Swedish). Paper available on-line

Svartsjaern, M., S. Hortberg, J. Sjöberg, B-M. Stöckel & K. Mäkitaavola. (2020) "Uppblockning, markdeformationer och inverkan av strukturer vid skivrasbrytning", Bergmekanikdagen 2020 (in Swedish). Paper available on-line

Svartsjaern, M., J. Sjöberg, D. Sandström, I. Tjerngren, D. Wladis & C. Andersson-Höök. (2020) "Bergmekaniska analyser för Bolidens djupförvar vid smältverket Rönnskär", Bergmekanikdagen 2020 (in Swedish). Paper available on-line