logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
I detta nummer berättar vi om nya och kommande konferenser, uppdatering av projekteringshandboken och en del mjukvaru-
nyheter. Nu närmar sig också jul- och nyårshelgerna med välförtjänt återhämtning för många av oss. Vårt engagemang för våra kunder vilar dock aldrig, Itasca finns till för er och vi lovar att arbeta minsta lika hårt för er under kommande år!

In this issue we present new and coming conferences, update of the "design handbook" and some software news. The holiday season is soon upon us, with well-deserved relaxation for many of us. But pur commitment for our clients never rests. Itasca exists for you, and we promise to work equally hard for you during the year to come!

Projekteringshandbok

Caving 2018
PROJEKT / PROJECTS KONFERENSER / CONFERENCES
Trafikverkets projekteringshandbok
Vi har fått förmånen att arbeta med uppdatering av Trafikverkets publikation "Projektering av bergkonstruktioner", vilken ur-
sprunligen gavs ut 2015. I denna uppdaterade version (1.1) har granskningskommentarer från branschen beaktats och in-
arbetats, tillsammans med en del uppdateringar på empirisk design och numerisk analys. I detta projekt har vi jobbat i en projektgrupp bestående av Mats Holmberg (Tunnel Engin-
eering), Lars Rosengren (Rosengren Bergkonsult), Paul Evins (WSP) och Fredrik Johansson (AECOM Nordic), och med Trafikverket som finansiär av hela arbetet. Den nya versionen kommer att publiceras i början av 2019.
Caving 2018
Itasca deltog på Caving 2018 i Vancouver, 15-17 oktober, 2018, med flera presentationer och artiklar om: InSAR för rasbrytning, kopplad simulering av rasbrytning och uppblockning, REBOP-FLAC3D simulering och simulering av centrifug-modeller av rasbrytning.

Freiberg Geomechanics-Colloquium
Under november var vi också med på Freiberg Geomechanics-Colloquium med en presentation om analyser av seismicitet och uppblockning i svenska gruvor.
Läs mer här >>
Design guidelines for rock excavations
We have been awarded the task of updating the design guide-
lines for rock excavations for The Swedish Transport Admini-
stration (Trafikverket). The original version was published in 2015, and in this updated version (1.1), we have implemented reviewer comments from the rock engineering community, together with updates on empirical design and numerical analysis. In this project, we have worked in a project group comprising Mats Holmberg (Tunnel Engineering), Lars Rosengren (Rosengren Bergkonsult), Paul Evins (WSP) and Fredrik Johansson (AECOM Nordic), and with Trafikverket sponsoring the entire work. The updated version will be published in early 2019.
Caving 2018
Itasca particpated at Caving 2018 in Vancouver, October 15-17, 2018, with several presentations and papers on: InSAR for caving applications, coupled simulation of cave mining, REBOP-FLAC3D simulations och simulation of centrifuge models of cave mining.

Freiberg Geomechanics-Colloquium
During November, we also took part in the Freiberg Geomechanics-Colloquium with a presentation on how to represent seismicity and caving in Swedish mines.
Read more here >>
PFC6_UDEC7

Training
PROGRAMVARA / SOFTWARE KURSER / SOFTWARE TRAINING
Nya versioner av UDEC och PFC
Nu släpper vi UDEC version 7.0 och PFC version 6.0 med många nya och intressanta förbättringar! UDEC version 7.0 har bl.a. nytt och förbättrat gränssnitt, enklare modellgenerering, import av DFN-modeller, m.m. PFC version 6.0 erbjuder flera förbättringar vad gäller modellerings-möjligheter, länkade modeller och uppdaterad grafik. Kontakta oss för prisuppgift!
Läs mer om UDEC version 7.0 här >>
Läs mer om PFC version 6.0 här >>
Dags för kompetensutveckling? Anmäl dig till en av våra kurser i geomekanisk analys med Itasca:s programvaror. Kurs-
programmet för vintern och våren omfattar kurser i FLACPFC, UDEC, 3DEC, och FLAC3D under februari till april, 2019.
Läs mer här >>

I samarbete med Tekna i Norge ger vi också en två-dagars introduktion till FLAC3D i Trondheim, 9-10 januari, 2019.
Läs mer här (på norsk) >>
New versions of UDEC and PFC
We are now releasing UDEC version 7.0 and PFC version 6.0, with lots of new and interesting features! UDEC> version 7.0 has a new and improved user interface, improved model generation, import of DFN models, etc. PFC version 6.0 has major enhancements for modeling capabilities, software interoperability, and updated graphics. Contact us for a quote!
Read more about UDEC version 7.0 here >>
Read more about PFC version 6.0 here >>
Time to upgrade your skills? Sign up for one of our training classes in geomechanical modeling using Itasca codes. The winter and spring training schedule include FLAC, PFC, UDEC, 3DEC, and FLAC3D courses in February through April, 2019.
Read more here >>

In cooperation with Tekna in Norway, we are also giving a two-day FLAC3D introductory course in Trondheim, 9-10 January, 2019. Read more here (in Norwegian) >>
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below.

To order or obtain a price quote, go to our Sales page

Mäkitaavola, K., B-M. Stöckel, T. Savilahti, J. Sjöberg, J. Dudley, MA. McParland & R. Morin (2018) "InSAR as a practical tool to monitor and understand large-scale mining-induced ground deformations in a caving environment". Proceedings Caving 2018 (Vancouver, October 15-17, 2018), Paper available on-line

Svartsjaern, M. (2018). "A Prognosis Methodology for Underground Infrastructure Damage in Sublevel Cave Mining". Rock Mechanics and Rock Engineering, Paper available on-line

Vatcher, J., S.D. McKinnon & J. Sjöberg (2018) "Rock Mass Characteristics and Tomographic Data." Rock Mechanics and Rock Engineering, 51(5), pp. 1615-1619, Paper available on-line

Sweden Underground
This book showcases Swedish underground projects - from deep mines to long-term repositories to shallow infrastructure tunnels. Itasca has also sponsored the publication of the book.

SwedenUnderground