logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
Hej alla! I denna månads nyhetsbrev lyfter vi fram pågående forsknings- och utvecklingsprojekt som vi bedriver med finansiering från BeFo. Vi berättar också om vårt nya kontor i Stockholm, samt de examensarbeten som vi nu erbjuder!

Hi all! In this month's newsletter, we highlight current research- and development projects that we perform, with funding from BeFo. We also tell you about our new office in Stockholm, and the MSc-project that we are offering!

R&D

Globen
FOU-PROJEKT / R&D PROJECTS NYTT KONTOR / NEW OFFICE
Förstärkt verklighet
I ett av våra forskningsprojekt för BeFo har vi gjort en förstudie kring "förstärkt bergmekanisk verklighet" som ett BeFo-projekt. I förstudien har vi studerat dagens teknologi inom förstärkt verklighet och hur denna teknik kan nyttjas inom bergmekanik. Projektet är nu i sitt slutskede och en rapport kommer att publiceras i BeFo:s rapportserie i slutet av 2020.
Läs mer här >>
Simulering av spjälkning
Vi har bedrivit ett BeFo-projekt om simulering av spjälknings-
brott med s.k. "bonded block modeling" (BBM). Projektet omfattar utveckling av BBM-tekniken för att bestämma spjälkningsdjup och utvärdera inverkan av bergmassans egenskaper, tunnelgeometri och spänningsförhållanden. Slutrapport kommer att publiceras inom kort!
Läs mer här >>
Bergspänningar
I ett nystartat BeFo-projekt kommer vi att analysera berg-
spänningsmätningar i Stockholms- och Göteborgs-området med syfte att ta fram uppdaterade spänningsmodeller för båda områdena, vilka kan nyttjas i framtida projektering. Vi ser fram emot spännande resultat, med rapport under 2021!
Nya lokaler i Stockholm
Vi lämnar nu Kista och flyttar in i nya lokaler vid Globen den 1:a december! Vi kommer att hyra i ett nytt och fräscht kontorshotell, närmare till både kunder och centrum och med bra kommunikationer.

Vi ser fram emot en intressant nystart i ett expansivt område. Och i framtiden, när pandemin så tillåter, välkomnar vi gärna besök från kunder och kollegor i branschen!

Vår nya adress i Stockholm är:

Itasca Consultants AB
Arenavägen 29
121 77 Johanneshov


Augmented reality
In one of our BeFo projects, we are doing a pilot study on the use of augmented reality in rock mechanics. We have studied current technology and how this can be applied to rock mechanics. The project is in its final stage, with a report to be published by the end of 2020.
Read more here (in Swedish) >>
Simulation of spalling
We have conducted a BeFo project on simulation of spalling failure with "bonded block modeling" (BBM). The project has comprised development of the BBM technology to determine spalling depth and evaluate the effect of rock mass properties and stress conditions. A final report will be published soon!
Read more here (in Swedish) >>
Rock stresses
In a newly started BeFo project, we will anlayze rock stress measurements in the Stockholm- and Gothenburg areas, with the purpose of developing updated initial stress models for both areas, for use in future design work. We are looking forward to exciting results with reporting in 2021!
New offices in Stockholm
We are now leaving Kista and moving to new offices near Globen on December 1! We will be renting in a newly renovated office hotel, closer to clients and the downtown area, and with good communications.

We are looking forward to an interesting re-start in this expansive area. And in the future, when the pandemic situation so allows, we welcome clients and branch collegues to visit us!

Our new address in Stockholm is:

Itasca Consultants AB
Arenavägen 29
SE-121 77 Johanneshov
Sweden


MSc
3DEC & MINEDW

EXJOBB / MSC PROJECTS PROGRAMVARA / SOFTWARE
Examensarbeten på Itasca
Vi erbjuder nu ett antal examensarbeten inom bergmekanik under 2020-2021. I första hand erbjuder vi arbeten inom områdena (i) modellering av rasflöden, (ii) förstärkning i blockigt berg och (iii) förstärkning med sprutbetongbågar.

Vi är också öppna för era egna förslag på arbeten! Vi samarbetar med lokala universitet för handledning och examination. Läs mer här >>
3DEC Version 7
3DEC V7 finns nu ute! Kontakta oss för prisuppgift!
Läs mer om 3DEC här >>

MINEDW
Känner ni till Itasca:s programvara för analyser av grundvattenflöden? MINEDW är ett 3D-program för grundvattenflöden särskilt utvecklad för gruvtillämpningar. Den används världen över för design av dräneringssystem, prognos av miljöpåverkan, design av vattentillförsel, och mycket mer.
Läs mer om MINEDW här >>
MSc projects at Itasca
We are offering a number of MSc-projects in rock mechanics during 2020-2021, in these areas: (i) modeling of gravity flows, (ii) reinforcement in blocky rock, and (iii) reinforcement with shotcrete arches.

We are also open to your own ideas for a good MSc-project! We work together with local universities to offer supervision and examination. Read more here (in Swedish) >>
3DEC Version 7.0
3DEC V7 is now released! Contact us for a quote!
Read more about 3DEC here >>

MINEDW
Do you know about Itasca's software for groundwater flow analysis? MINEDW is a 3D groundwater flow program developed specifically for mining applications, and used worldwide to design dewatering systems, predict environmental impacts, design water-supply systems, and much more. Read more about MINEDW >>
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Sjöberg, J. (2020) "Solving rock mechanics issues through modelling: then, now, and in the future?", Underground Mining Technology 2020 Paper available on-line